C-Bright Language School Hatyai

A well known English language institution
A well known English language institution

What is

IELTS?

IELTS คืออะไร ?

IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษา ซึ่งได้รับการออก แบบมาเพื่อประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการเรียนหรือทำงานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

IDP : IELTS Australia, British Council และ Cambridge English Language Assessment สามองค์กรนี้ได้ร่วมมือกัน ออกแบบการทดสอบความสามารถทางภาษาที่เรียกว่า IELTS ขึ้นมา ถือเป็นการทดสอบที่ตรงตามมาตรฐานสากลครอบคลุม ทักษะทั้งสี่ด้านคือการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

โดยผลสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ สถานศึกษา และสถาบันชั้น นำใน 140 ประเทศ เช่น ประเทศไทย ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็น บททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆ ประเทศ

รูปแบบของการสอบ IELTS

การสอบ IELTS เป็นการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน และผู้สอบจะได้รับใบรายงานผลการสอบโดยแยกเป็นแต่ละส่วนทั้ง 4 ทักษะ ลักษณะของคะแนนในการสอบจะถูกแบ่งออกเป็น 9 ระดับ โดยเริ่มต้นที่ตั้งแต่ระดับที่ 1 ไปจนถึงระดับที่ 9 ซึ่งสามารถวัดระดับความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้ อย่างถูกต้อง คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่านและการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ ส่วนการพูดคุณสามารถเลือกที่จะสอบวันเดียวกันในช่วงบ่ายหรือ เลือกสอบในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ในสัปดาห์เดียวกันก็ได้
รายละเอียดการสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ
รายละเอียดการสอบ IELTS
ทั้ง 4 ทักษะ
 • การสอบการฟัง (Listening) 30 นาที

  ผู้สอบต้องฟังเนื้อเรื่องจากเครื่องเล่น CD ซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการสนทนา และบทพูด รวมทั้งการออกเสียงผู้สอบจะได้ฟังเทปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่จะมีเวลาให้ในการอ่านคำถาม และ เขียนคำตอบ และในช่วงท้ายจะมีเวลาให้คัดลอกและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบใน Answer Sheet อีก 10 นาที

 • การสอบการอ่าน (Reading) 60 นาที

  มีเนื้อเรื่องให้อ่าน 3 บทความ พร้อมด้วยคำถามที่ต้องปฎิบัติตาม ซึ่งเนื่อหาเหล่านี้ได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ ในทุกๆ เรื่องเป็นเรื่องทั่วไป ไม่ได้เจาะจงเฉพาะทางใดทางหนึ่ง รวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมดจำนวน 40 ข้อ และให้เวลาทั้งหมด 60 นาที ดังนั้นเวลาในการทำจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณข้อละ 1.5 นาที

 • การสอบการเขียน (Writing) 60 นาที

  จะแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ให้เวลา 60 นาที เรื่องแรก คือการเขียนในลักษณะอธิบายข้อมูลที่ให้มาในรูปแบบกราฟ ตาราง แผนผัง เราจะต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ที่เด่นๆ โดยที่ต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำเป็นอย่างต่ำ เรื่องที่สอง คือ การเขียนเรียงความหรือรายงานอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงความคิดเห็น การหาทางออก ของปัญหาหรือวิจารณ์หัวข้อที่ให้มา โดยต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ

 • การสอบการพูด (Speaking) 11-14 นาที

  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไป การใช้ชีวิตประจำวัน ส่วนที่สอง กรรมการจะมีเวลาให้เตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที โดยจะมีบัตรคำถามมาให้ และจะให้เราพูดคนเดียวประมาณ 3-4 นาที และส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะคล้ายกับการพูดโต้ตอบกันในหัวข้อที่ได้จากส่วนที่สอง

ราคาค่าสมัครสอบ IELTS
IELTS Regular :
6,900 บาท
IELTS on Computer :
6,900 บาท
IELTS for UKVI :
7,710 บาท
IELTS Life Skills :
5,800 บาท
สิ่งที่ต้องเตรียม
 • สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย ซึ่งคุณจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารเหล่านี้เข้าระบบ และในวันสอบจริง คุณจะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่อัพโหลดไปเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ถ้าคุณอัพโหลด หนังสือเดินทาง คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงในวันสอบ (ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน ได้)และในทางกลับกันสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 • บัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด คุณจะได้รับอีเมลยืนยันทันที หากคุณไม่ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิตโปรด คลิกการชำระเงินแบบออฟไลน์

สมัครสอบ IELTS ออนไลน์เพียง 8 ขั้นตอนง่ายๆ
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://my.ieltsessentials.com

 • เลือกชนิดของการสอบ "Registration for your IELTS test" or "Registration for your IELTS test for UKVI"

 • เลือกประเทศ วัน และสถานที่สอบ

 • กรอกรายละเอียดใบสมัครของคุณและอัพโหลดเอกสาร

 • ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ

 • ชำระเงินค่าสมัครสอบ

 • หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์โปรดตรวจสอบอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อตรวจสอบข้อความยืนยันการสมัครสอบ

 • จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล์อีกครั้งภายใน 3 วันก่อนการสอบ

C-Bright Language School Hatyai
C-Bright Language School Hatyai
Home
Our courses
Study Aboard
Home
Our courses
Study Aboard
IELTS
Placement
kids
Our Services
กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทดลองเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 •  
กรอกแบบฟอร์ม เพื่อทดลองเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่าย)